Mẫu thư giới thiệu xin học bổng bằng tiếng Anh và Trung

Bạn đang cần mẫu thư giới thiệu xin học bổng bằng tiếng Anh và Trung để giới thiệu cho học sinh, sinh viên chuẩn bị đi du học, hoặc bạn cần mẫu thư giới thiệu du học viết sẵn để giảng viên, giáo viên thuận tiện hơn trong việc gật đầu đồng ý giới thiệu cho bạn. Bài viết sau của Visa Đồng Nai sẽ giúp bạn vượt ải dễ dàng, lấy được học bổng du học.

Dàn bài mẫu thư giới thiệu du học cần những nội dung gì?

Thư giới thiệu xin học bổng của giáo viên giới thiệu cho học sinh xuất sắc là một tài liệu viết bởi giáo viên để giới thiệu và chứng minh sự xuất sắc, năng lực, và tiềm năng học tập của một học sinh đáng khen ngợi và xứng đáng nhận học bổng du học. Thư này thường được viết nhằm hỗ trợ học sinh trong việc xin học bổng du học từ các trường đại học hoặc tổ chức tài trợ học bổng.

Dàn bài mẫu thư giới thiệu du học cần những nội dung gì
Thư giới thiệu học bổng nên kết thúc bằng một đoạn nhấn mạnh

Dàn bài mẫu thư giới thiệu du học có thể bao gồm các nội dung sau:

 • Ngày tháng năm: Đặt ở phía trên cùng bên trái của thư.
 • Thông tin người gửi:
  • Họ tên: Tên của người viết thư.
  • Địa chỉ: Địa chỉ liên lạc của người viết thư.
  • Thành phố, quận/huyện, mã bưu điện.
 • Thông tin người nhận:
  • Tên của bộ phận hoặc tên của ban tổ chức học bổng.
  • Tên của trường đại học hoặc tổ chức du học.
  • Địa chỉ của bộ phận hoặc trường đại học.
 • Lời chào mở đầu:
  • Thể hiện lời chào, chào hỏi như “Kính gửi”, “Kính thưa”…
 • Giới thiệu bản thân:
  • Họ tên của người viết thư.
  • Học vị và chức vụ hiện tại.
  • Trình bày ngắn gọn về bản thân, bao gồm cả học vấn và kinh nghiệm làm việc (nếu có).
 • Giới thiệu sinh viên du học:
  • Họ tên của sinh viên đang xin du học.
  • Trình bày một cách ngắn gọn về thông tin cá nhân của sinh viên, bao gồm ngành học hiện tại, mục tiêu du học và mong muốn học tập ở trường mới.
 • Nguyện vọng và lý do du học:
  • Trình bày một cách rõ ràng và logic về nguyện vọng du học của sinh viên.
  • Đưa ra lý do cụ thể và thuyết phục về việc chọn học tập ở trường đại học hay tổ chức du học đó.
 • Thông tin về học bổng:
  • Đề cập đến tên học bổng hoặc chương trình học bổng mà sinh viên đang xin.
  • Nếu có, đưa ra thông tin về số tiền học bổng hoặc các phúc lợi và quyền lợi mà học bổng đem lại.
 • Nhấn mạnh năng lực và giá trị của sinh viên:
  • Nêu bật những thành tích xuất sắc của sinh viên trong học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa.
  • Miêu tả về khả năng lãnh đạo, tư duy sáng tạo và đóng góp tích cực của sinh viên trong cộng đồng.
 • Lời kết:
  • Tóm tắt lại lý do vì sao sinh viên xứng đáng nhận học bổng và đáng được học tập ở trường đại học hoặc tổ chức du học đó.
  • Bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng nếu sinh viên được xem xét và cấp phép học bổng.
 • Thông tin liên hệ:
  • Để kết thúc thư, cung cấp thông tin liên hệ của người viết thư để ban tổ chức du học có thể liên hệ khi cần thiết.
 • Chữ ký:
  • Nếu thư được gửi qua bưu điện hoặc fax, người viết thư có thể ký vào cuối thư.
  • Nếu thư được gửi qua email, không cần chữ ký, chỉ cần ghi rõ tên của người viết thư.
Xem thêm  FE có phải tín dụng đen không? Tìm hiểu ngay

Dàn bài thư giới thiệu du học trên có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và tiêu chí của từng học bổng hoặc tổ chức du học. Quan trọng là thể hiện một cách rõ ràng và chân thành về nguyện vọng và năng lực của sinh viên để thu hút sự quan tâm và chấp nhận từ ban tổ chức du học.

Một số mẫu thư giới thiệu xin học bổng bằng tiếng Anh

Mẫu thư giới thiệu xin học bổng bằng tiếng Anh số 1

Mẫu thư giới thiệu xin học bổng bằng tiếng Anh và Trung
Mẫu thư giới thiệu xin học bổng bằng tiếng Anh số 1
[Your Name] [Your Address] [City, State, Zip Code] [Your Email Address] [Your Phone Number] [Date] [Scholarship Committee/Name of the Institution] [Institution Address] [City, State, Zip Code]

Dear [Scholarship Committee/Name of the Institution],

I hope this letter finds you well. I am writing to introduce and recommend an outstanding student, [Student’s Name], who is currently enrolled in [University/High School Name] in the [Department/Major Name]. As their [Your Title/Position], I have had the pleasure of witnessing [Student’s Name]’s exceptional academic achievements and remarkable dedication to both their studies and extracurricular activities.

Throughout their academic journey, [Student’s Name] has consistently demonstrated an unparalleled commitment to academic excellence. Their passion for learning, intellectual curiosity, and critical thinking skills have allowed them to excel in challenging coursework and achieve remarkable grades. Moreover, their ability to grasp complex concepts and apply them to real-world scenarios has set them apart from their peers.

Beyond their academic prowess, [Student’s Name] is a well-rounded individual who actively contributes to our campus community. They have been an enthusiastic participant in various student organizations, taking on leadership roles that have positively influenced their peers. Furthermore, [Student’s Name] has been involved in several community service projects, showcasing their strong sense of social responsibility and empathy for others.

[Student’s Name] has expressed a sincere desire to pursue further education through a study abroad program. They are keen on exploring new academic challenges, embracing diverse cultures, and broadening their global perspective. This ambitious pursuit aligns perfectly with the values and mission of the [Scholarship Name/Institution Name], and I firmly believe that [Student’s Name] is an ideal candidate for this esteemed scholarship.

I am confident that granting [Student’s Name] this scholarship will not only empower them to fulfill their academic dreams but also foster an environment of excellence at [Institution Name]. Their contributions to the institution and beyond will undoubtedly leave a lasting impact.

Thank you for considering [Student’s Name] for this prestigious scholarship opportunity. I highly recommend them without reservation and wholeheartedly believe in their potential to make significant contributions to the academic community.

Xem thêm  Có Visa và hộ chiếu Mỹ đi được những nước nào

If you require any additional information or have any questions, please feel free to contact me at [Your Phone Number] or [Your Email Address].

Sincerely,

[Your Name] [Your Title/Position] [University/High School Name] [Your Signature – If sending a physical letter]

Mẫu thư giới thiệu học bổng bằng tiếng Anh số 2

[Your Name] [Your Address] [City, State, Zip Code] [Your Email Address] [Your Phone Number] [Date] [Scholarship Committee/Name of the Institution] [Institution Address] [City, State, Zip Code]

Dear [Scholarship Committee/Name of the Institution],

I hope this letter finds you well. I am writing to introduce and recommend an outstanding student, [Student’s Name], who is currently enrolled in [University/High School Name] pursuing [Degree/Major]. As their [Your Title/Position], I have had the privilege of witnessing [Student’s Name]’s academic growth and leadership skills during their time at our institution.

[Student’s Name] has consistently demonstrated an unwavering commitment to academic excellence. Their strong work ethic, intellectual curiosity, and creativity have contributed to their outstanding academic achievements. They actively engage in class discussions, offer thoughtful insights, and demonstrate a genuine passion for learning.

Beyond their academic accomplishments, [Student’s Name] has made significant contributions to the campus community. They have been actively involved in various student organizations and served as a leader, inspiring their peers to achieve their best potential. Their dedication to community service projects showcases their altruism and desire to make a positive impact on society.

[Student’s Name] aspires to pursue higher education abroad to broaden their horizons and gain a global perspective. They see this opportunity as a means to further develop their academic skills, engage with diverse cultures, and build lasting connections with scholars from around the world. I believe that granting [Student’s Name] the [Scholarship Name] will not only be a life-changing opportunity for them but also a wise investment in the future of education and global cooperation.

I wholeheartedly support [Student’s Name]’s application for the [Scholarship Name] and highly recommend them for this prestigious scholarship. I have no doubt that they will continue to excel academically and make valuable contributions to their chosen field and community.

Thank you for considering [Student’s Name] for this esteemed scholarship opportunity. If you require any further information or have any questions, please feel free to contact me at [Your Phone Number] or [Your Email Address].

Sincerely,

[Your Name] [Your Title/Position] [University/High School Name] [Your Signature – If sending a physical letter]

Mẫu thư giới thiệu xin học bổng tiếng Anh số 3

[Your Name] [Your Address] [City, State, Zip Code] [Your Email Address] [Your Phone Number] [Date] [Scholarship Committee/Name of the Institution] [Institution Address] [City, State, Zip Code]

Dear [Scholarship Committee/Name of the Institution],

I hope this letter finds you well. I am writing to introduce and recommend an outstanding student, [Student’s Name], who is currently enrolled at [University/High School Name], pursuing [Major/Field of Study]. As [Your Title/Position], I have had the privilege of witnessing [Student’s Name]’s exceptional academic and leadership abilities during their time at our institution.

[Student’s Name] has consistently demonstrated a strong commitment to academic excellence. Their diligence, intellectual curiosity, and creativity have contributed to their outstanding academic achievements. In the classroom, they actively engage in discussions, offer profound insights, and exhibit a genuine passion for learning.

Xem thêm  Gửi thêm tiền vào sổ tiết kiệm Vietinbank được không?

In addition to their academic accomplishments, [Student’s Name] has made significant contributions to the campus community. They actively participate in various student organizations and have held leadership positions, serving as a positive role model for their peers. Furthermore, [Student’s Name] has been actively involved in community service projects, demonstrating a high level of selflessness and concern for society.

[Student’s Name] aspires to study abroad to broaden their horizons and gain a global perspective on academics. They view this opportunity as a means to further develop their academic skills, embrace diverse cultures, and establish lasting connections with scholars from around the world. I believe that awarding [Student’s Name] the [Scholarship Name] will not only be a life-changing opportunity for them but also a wise investment in the future of education and global cooperation.

I wholeheartedly support [Student’s Name]’s application for the [Scholarship Name] and enthusiastically recommend them for this prestigious scholarship. I am confident that they will continue to shine academically and make meaningful contributions to their chosen field and community.

Thank you for considering [Student’s Name] for this esteemed scholarship opportunity. If you require any further information or have any questions, please feel free to contact me at [Your Phone Number] or [Your Email Address].

Sincerely,

[Your Name] [Your Title/Position] [University/High School Name] [Your Signature – If sending a physical letter]

Một số mẫu thư giới thiệu du học bằng tiếng Trung

Mẫu thư giới thiệu du học số 1

Mẫu thư giới thiệu du học bằng tiếng Trung
Mẫu thư giới thiệu du học số 1
[您的姓名] [您的地址] [城市,州,邮政编码] [您的电子邮件地址] [您的电话号码] [日期] [奖学金委员会/学校名称] [学校地址] [城市,州,邮政编码]

尊敬的[奖学金委员会/学校名称],

我希望您一切安好。我写信是为了介绍并推荐一位优秀的学生,[学生姓名],目前就读于[大学/高中名称]的[系别/专业名称]。作为他们的[您的头衔/职位],我有幸目睹了[学生姓名]在学业上的杰出表现和对学习以及课外活动的卓越投入。

在整个学业过程中,[学生姓名]始终展现出对学业卓越的承诺。他们对学习的热情,求知欲和批判性思维能力使他们在具有挑战性的课程中表现出色并取得了优异的成绩。此外,他们能够把复杂的概念理解并应用于实际情况,使他们在同龄人中脱颖而出。

除了学业能力,[学生姓名]也是一个全面发展的个体,积极为校园社区做出贡献。他们积极参与各种学生组织,并担任领导职务,对同学产生积极影响。此外,[学生姓名]还参与了一些社区服务项目,展现了他们强烈的社会责任感和对他人的同理心。

[学生姓名]表达了对通过出国留学进一步深造的真诚渴望。他们热衷于迎接新的学术挑战,接纳多样的文化,并拓宽他们的全球视野。这个雄心勃勃的追求与[奖学金名称/学校名称]的价值观和使命完美契合,我坚信[学生姓名]是这个尊贵奖学金的理想候选人。

我相信授予[学生姓名]这个奖学金不仅将使他们有能力实现学术梦想,还将在[学校名称]培育出卓越的学术环境。他们对学校以及其他方面的贡献必将产生持久的影响。

感谢您考虑[学生姓名]获得这个崇高的奖学金机会。我毫不保留地高度推荐他们,并衷心相信他们有能力为学术界做出重要贡献。

如果您需要任何额外的信息或有任何疑问,请随时通过[您的电话号码]或[您的电子邮件地址]与我联系。

此致,

[您的姓名] [您的头衔/职位] [大学/高中名称] [您的签名 – 如果寄送实体信件]

Mẫu thư giới thiệu du học số 2

[您的姓名] [您的地址] [城市,省份,邮政编码] [您的电子邮件地址] [您的电话号码] [日期] [奖学金评审委员会/学校名称] [学校地址] [城市,省份,邮政编码]

尊敬的[奖学金评审委员会/学校名称],

我希望您一切安好。我写信是为了介绍并推荐一位优秀的学生,[学生姓名],目前就读于[大学/高中名称],攻读[学位/专业]。作为他们的[您的头衔/职位],我有幸目睹了[学生姓名]在我们学校期间的学业进步和领导能力的展现。

[学生姓名]始终展现出对卓越学业的坚定承诺。他们的辛勤工作态度、求知欲和创造力为他们卓越的学业成就贡献了很多。他们积极参与课堂讨论,提供深思熟虑的见解,并展现出对学习的真挚热爱。

除了学业成就,[学生姓名]还对校园社区做出了重要贡献。他们积极参与各种学生组织,并担任领导职务,激励同学们发挥出最大的潜力。他们对社区服务项目的奉献精神展示了他们的无私和对社会的积极影响愿望。

[学生姓名]渴望出国留学,拓宽视野,获得全球化的学术观点。他们认为这是一个提升学术能力、融入多元文化和与全球学者建立持久联系的机会。我相信授予[学生姓名]您的奖学金将不仅是他们的人生改变机遇,也是对教育和全球合作未来的明智投资。

我全心全意地支持[学生姓名]申请[奖学金名称],并强烈推荐他们获得这个崇高的奖学金。我深信他们将继续在学术上取得优异表现,并为所选择的领域和社区做出宝贵贡献。

感谢您考虑[学生姓名]参与这个尊贵的奖学金机会。如果您需要任何进一步的信息或有任何疑问,请随时通过[您的电话号码]或[您的电子邮件地址]与我联系。

谨致问候,

[您的姓名] [您的头衔/职位] [大学/高中名称] [您的签名 – 如果寄送实体信件]

Mẫu thư giới thiệu du học Trung Quốc số 3

[您的姓名] [您的地址] [城市,省份,邮政编码] [您的电子邮件地址] [您的电话号码] [日期] [奖学金评审委员会/学校名称] [学校地址] [城市,省份,邮政编码]

敬启者,

我希望您一切安好。我写信是为了向您推荐一位优秀的学生,[学生姓名],目前就读于[学校名称],学习专业为[专业名称]。作为[您的职务/头衔],我有幸目睹了[学生姓名]在学术和领导能力方面的卓越表现。

[学生姓名]表现出对学业卓越的持久承诺。他们勤奋刻苦,求知欲旺盛,富有创造力,这些优势使得他们在学术方面取得了杰出的成绩。在课堂上,他们积极参与,发表深刻见解,并对学习怀有真挚热情。

除了学术成绩,[学生姓名]还在校园社区做出了重要贡献。他们积极参与各类学生组织,并担任领导职务,对同学们起到积极的榜样作用。此外,[学生姓名]还积极参与社会服务项目,表现出高度的无私和对社会的关怀。

[学生姓名]渴望能够出国留学,开拓视野,获得全球化的学术视野。他们希望通过这个机会进一步发展学术能力,接触多样文化,与世界各地的学者建立深厚的联系。我相信,授予[学生姓名]贵校的奖学金不仅是对他们的生涯的改变,同时也是对教育和全球合作未来的明智投资。

我全力支持[学生姓名]申请[奖学金名称],并由衷推荐他们获得这个崇高的奖学金。我深信,他们将继续在学术领域取得优秀成就,并为所选择的领域和社区做出宝贵的贡献。

感谢您考虑[学生姓名]获得这个尊贵的奖学金机会。如果您需要任何进一步的信息或有任何问题,请随时通过[您的电话号码]或[您的电子邮件地址]与我联系。

此致,

[您的姓名] [您的职务/头衔] [学校名称] [您的签名 – 如果寄送实体信件]

Visa Đồng Nai – Đối tác tin cậy cho dịch vụ làm visa du học tại Mỹ, Trung Quốc, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chúng tôi tự hào là một trong những công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ visa du học tại khu vực Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ chất lượng và hiệu quả cao.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn về thủ tục visa, hỗ trợ hoàn thành hồ sơ, giải đáp thắc mắc liên quan và theo dõi quá trình xin visa. Chúng tôi luôn tận tâm và đồng hành cùng khách hàng để đảm bảo mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ và thành công.

Hãy để Visa Đồng Nai trở thành đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc xin visa du học. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn cơ hội du học thú vị và hấp dẫn tại các quốc gia uy tín trên thế giới.

0973.770.271